Vägarna i Bäsna sköts av Bäsna vägars SFF som är en samfällighetsförening. I dagligt tal kallar vi den för vägföreningen, och den ansvarar för underhåll, snöröjning och sandning av våra vägar. För fastighetsägare i byn är det obligatoriskt att betala vägavgift till vägföreningen. Det är vanligt att ordna skötseln av vägarna i Gagnefs byar på detta sätt.

Vägföreningens mission: Bäsna ska vara en attraktiv by att bo i, både idag och i framtiden.

Vägföreningens vision för förvaltningen av byns vägar och gator: Vi ska steg för steg komma till rätta med vägavsnitt med dålig bärighet, samtidigt som bäriga vägytor hålls i rimligt fungerande skick med kostnadseffektiva metoder.

Läs här om Vinterväghållning i Bäsna.

Läs här om Vägnära häckar, buskar, träd och annan växtlighet i Bäsna

Protokoll: Årsstämma 2024

E-post: basnavsff@gmail.com
Facebook: facebook.com/basnavagforening/